Rubrik

BrysselJag lär mig hur man ska hantera en hemsida.

Publicerat i Kommunfullmäktige | Lämna en kommentar

Medlemsmöte 10/5

Ni är välkomna på medlemsmöte på tisdag den 10/5, kl 18.00, på partilokalen Folkets Hus.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Alla partier behöver enas för att lösa skolproblematiken

Vi har en viktig och stor utmaning framför oss. Statistiken ljuger inte. I dagsläget är endast 80 procent av våra elever i årskurs 9 garanterade en gymnasieplats, på grund av att de inte når de uppsatta kunskapskriterierna. Enligt statistiken kommer endast 65 procent fullfölja sina gymnasiestudier fullt ut.

Dessa siffror både berör och skapar känslor. Det kan få förödande konsekvenser för varje elev som hamnar utanför gymnasiestudier, för deras framtida möjlighet till arbete.

Lösningen till den problematiska situationen låter sig inte väntas på. Vi måste handla här och nu för att vänd den negativa trenden.

Som ett led i detta arbete har vi från Vänsterparitet arbetat fram en pedagogisk språngbräda som ett komplement till tidigare strategisk plan. Denna språng-bräda är en genomarbetad skolplattform som inne-håller 18 konkreta förbättringsområden och idéer gällande vad som bör göras för att förbättra förutsättningarna i skolan. Allt för att öka elevernas resultat och måluppfyllelse.

Vi vill bland annat:

 • öka rektorsnärvaron på samtliga skolor,
 • införa tvålärarsystem,
 • anamma inkludering och föra ut stödresurserna i klassrummet,
 • schemalagd läxläsningstid,
 • öka och rikta sociala resurser till skolan,
 • införa samverkansgrupper,
 • införa hemklassrum för alla elever,
 • öka samarbetet mellan förskola, grundskola och gymnasium,
 • införa lovskola under alla lov, och samt
 • förbättra förutsättningarna för kommunens nyanlända invandrarelever.

Vi uppmanar samtliga partier att ställa sig bakom denna pedagogiska språngbräda för att på så sätt skapa politisk tyngd i dessa viktiga frågor. En förhoppning är att vi tillsammans utan politisk prestige kan enas kring dessa frågor och skapa de förutsättningar som behövs för att lösa skolproblematiken som Hallstahammar just nu befinner sig i, så att vi gemensamt kan se kommunens barn lyckas med sin framtid.

RICHARD ANDERSSON (V) HALLSTAHAMMAR

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Pedagogisk språngbräda

Pressmeddelande 2011-04-28

Idag på barn- och utbildningsnämnden la Vänsterpartiet fram ett nämndinitiativ i syfte att öka måluppfyllelsen i kommunens skolor. Vänsterpartiet uppdrar till förvaltningen att utreda hur man kan implementera följande områden:

 • Se till att den strategiska planen praktiskt implementeras på samtliga grundskolor i Hallstahammars kommun.

 

 • Öka rektorsnärvaron på kommunens samtliga grundskolor.

 

 • Införa läxläsningstid/extratid ledd av pedagogisk utbildad personal för samtliga elever i år 4-9.

 

 • Införa skolsamverkansgrupper för kreativa informationsmöten mellan politiker, tjänstemän, rektorer, pedagoger och föräldrar.

 

 • Se över hur man kan öka förutsättningarna för individuella målinriktade samtal mellan elev och lärare. (Ökad mentorstid). Läs mer
Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Låt tågen stanna i Strömsholm!

Trafikverket håller i dagarna på att utreda den cirka fem mil långa järnvägssträckan mellan Västerås och Eskilstuna. Ändamålet är att skapa bättre förutsättning för pendling mellan orterna. Detta kan ske genom ökad punktlighet, kortare restid, tätare turer och fler stopp på små orter som ligger mellan de två städerna.

I Hallstahammars kommun finns orten Strömsholm, med cirka 600 boende. Strömsholm har en relativt ung befolkning med många barn, ungdomar och förvärvsarbetande. Att bo i Strömsholm och åka tåg till och från jobbet i stan och att som ung studerande på ett smidigt sätt åka till och från Mälardalens högskola är viktigt.

Intresset för att åka kollektivt är stort redan i dag och kan antas bli ännu större, då Strömsholm är en ort i utveckling med ökad turism och där det planeras för ytterligare villabebyggelse.

Dessutom finns på orten Ridsportens hus med ett stort antal anställda och ett av Sveriges största djursjukhus med en stor personalstab, praktiserande högskolestuderande och konferenser/utbildningar.

Ett av trafikverkets utredningsförslag är att låta tåget Västerås-Eskilstuna stanna i Strömsholm. Detta förslag innebär bland annat ökad säkerhet då flera plankorsningar efter sträckan byggs bort och att pendlingstiden, trots stoppet i Strömsholm, minskar från 33 till 28 minuter.

Vänsterpartiet i Hallstahammar tror på en bättre miljö, ett bättre boende och bättre livskvalitet i kommunen genom ett tågstopp i Strömsholm!

ANNIKA ELOFSSON (V) HALLSTAHAMMAR

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Richard Andersson valdes till ny ordförande för Vänsterpartiet Hallstahammar

PRESSMEDDELANDE, 2011-03-18

Under gårdagens årsmöte valdes Richard Andersson till ny ordförande för vänsterpartiets partiförening i Hallstahammar. Till ny gruppledare valdes Anna Maria A Romlid.

Övriga i styrelsen är: Reijo Tarkka, Ulla-Stina Norling, Hans Pettersson, Ove Andersson, Ellen Spett och Annika Elofsson.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Richard Andersson (V), ordförande, 076-782 63 09.

Anna Maria A Romlid (V), gruppledare, 073-833 47 71.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Gör omedelbara säkerhetskontroller av svenska kärnkraftverk

Pressmeddelande 2011-03-14

Vi i Vänsterpartiet vill uttrycka vår medkänsla med alla människor i det jordbävningsdrabbade Japan. Det som skett är en fruktansvärd tragedi. Tyvärr har en redan allvarlig situation förvärrats ytterligare på grund av de havererade kärnkraftverken, vilket påminner oss om att kärnkraft är en farlig och osäker energikälla.

–  Tyvärr är säkerheten vid de svenska kärnkraftverken inte heller godtagbar. En övning i februari i år visade att kylningen av Oskarshamns kärnkraftverk kan slås ut vid extrem kyla eller brand, vilket skulle kunna leda till en partiell härdsmälta. Vi måste till varje pris undvika att detta sker vid något av de svenska kärnkraftverken, säger Kent Persson.

–  Gång efter gång upptäcks allvarliga brister i säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. År 2006 felade två av fyra reservgeneratorer vid ett snabbstopp av reaktor 1 vid kärnkraftverket i Forsmark. Om alla fyra generatorer hade slagits skulle temperaturen i reaktorn kunnat höjas till härdsmälta på 90 minuter. Det visar på oacceptabla brister i säkerheten, säger Kent Persson.

– Nu måste regeringen, på samma sätt som Tysklands regering gjort, beordra omedelbara säkerhetskontroller av alla kärnkraftverk, avslutar Kent Persson.

Kent Persson

Energipolitisk talesperson (V)

070-235 05 45

Publicerat i Pressmeddelanden | Lämna en kommentar

Låt Kantzowskas elever fixa förskolornas utemiljöer!

På senaste fullmäktige i Hallstahammar togs frågan gällande finansieringen av förskolans utemiljöer upp då en del av dessa ännu inte fullt ut uppfyller EU:s krav på säkerhet. Vänsterpartiet, inklusive jag själv som småbarnsförälder, ser detta som en viktig fråga som snart bör lösas.

Det gäller nu att se över hur en eventuell finansiering skulle vara möjlig. Budgeten är tagen, andra prioriteringar är gjorda och tyvärr saknas de totala ekonomiska resurser som behövs för att rusta upp alla utemiljöer.

I arbetet med att hitta en eventuell lösning föds kreativa idéer. Mina tankar har bland annat riktats mot Kantzowskas gymnasium, som från årsskiftet går överi kommunal regi. På Kantzowska finns det en enorm kompetens bland yrkeshandledare och elever som är på väg att avsluta sina praktiska program och som snart skall ut i det dagliga hantverkaryrket.

Om jag förstår det hela rätt så genomför avgångseleverna praktiska projektarbeten via vägledning av sina yrkeshandledare. Jag skulle vilja undersöka om det eventuellt går att rikta dessa projektarbeten mot kommunens förskoleverksamhet och dess utemiljöer och låta kommunen ekonomiskt stå för det material som skulle behövas till detta.

Detta skulle innebära att gymnasieeleverna får möjligheter att genomföra sina praktiska projektarbeten och därmed visa upp sina färdigheter inom sitt valda yrke samtidigt som förskolorna ges möjlighet att få nya pedagogiska utemiljöer som uppfyller EU:s nyställda säkerhetskrav.

Kanske är det så att kommunens lokala upphandling sätter stopp för detta förslag? Kantzowska ska självklart inte i förstaläget lösa problematiken med förskolornas utemiljöer, men man bör ändå undersöka om detta i framtiden går att genomföras samt se hur man i kommunal verksamhet kan använda sig av den kompetens som faktiskt finns där.

Visst skulle det vara en fin tanke att kommunens äldsta elever med all sin kunskap och som är i sitt avslutande skolskede, kunde skapa bättre förutsättningar för de barn som precis har startat sin?

RICHARD ANDERSSON (V)
Publicerat i Debattartiklar | Lämna en kommentar

S+V: Alla cyklister är lika viktiga

Vår melodi är att man ska kunna cykla säkert genom hela Hallstahammars kommun, från norr till söder. Om Kolbäck eller Strömsholm är rätt ände att börja bygga cykelvägen i beror nog på vem man talar med.

Det är beklagligt att statens ansvar för cykelvägar längs länsvägarna tycks ha försvunnit med den borgerliga regering som nu styr vårt land. Trafikverkets budget för cykelvägar i Västmanland är tyvärr nedprutad till några få kilometer för hela länet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för kommunens räkning sagt sig villiga att medfinansiera cykelväg sträckorna Erikslund–Kolbäck och Kolbäck–Strömsholm, (som tidigare skulle ha finansierats med statliga pengar) för att projekten ska komma igång så fort som möjligt.

Trafikverket har kvar ansvaret för projektering och byggnation. Kommunen har förmånen att vara med och betala. Trafikverket har i samtal meddelat att förstudie (första stadiet i projekteringen) är gjord för sträckningen Kolbäck– Strömsholm. Projektering är beräknad till 2012, byggstart 2013.

För sträckningen Eriksberg–Kolbäck finns ännu ingen förstudie eller plan gjord. I samtalen har vi framfört vår önskan om att även denna sträckning projekteras så fort som möjligt.

I budget för 2011–2013 har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet öronmärkt pengar för medfinansieringen av gång och cykelvägarna. Så fort Trafikverket är redo ställer vi upp med medfinansieringen för att påskynda byggandet av denna efterlängtade cykelväg genom hela vår kommun. För oss är alla cyklister lika viktiga oavsett var de bor.

Catarina Pettersson (S)
Anna Maria Andersson Romlid (V)
Hallstahammar

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Motion gällande uppförande av 3 cykelpumpstationer (Hallstahammar, Kolbäck, Strömsholm) för att skapa bättre förutsättningar för kommunens cyklister.

Hallstahammar är en kommun där invånarna på ett enkelt sätt skall kunna transportera sig med cykel. Just därför så vill vi i Vänsterpartiet i och med denna motion slå ett slag för kommunens cyklister och värna om de lokala miljömål som finns pressenterade i vision 2015. Vi tror att i och med uppförandet av cykelpumpstationer skapas förutsättningar till ökad cykeltrafik, minskade koldioxidutsläpp samt att vi ger våra kommuninvånare en ökad service gällande användandet av sina cyklar. Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar