Schemalagd läxläsningstid för elever från åk 4-9

PRESSMEDDELANDE  2010-12-22

Hallstahammars kommun står just nu inför en stor utmaning när det gäller att höja elevernas måluppfyllelse till 100 % år 2015. Målet och visionen är att alla kommunens elever när de går ut åk 9 ska minst ha godkända betyg i samtliga ämnen och i och med detta vara garanterad en plats för fortsatta studier på gymnasiet. Detta är en vision som vi i Vänsterpartiet självklart ställer oss bakom. En naturlig väg i detta arbete är att införa schemalagd läxläsningstid ledd av utbildad pedagogisk personal för elever i åk 4-9.

I en motion till Hallstahammars kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att Barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att införa pedagogisk läxläsningstid för elever från åk 4-9.

– Det finns en rad olika fördelar med schemalagd läxläsningstid. Läxläsningstiden medför att alla elever får samma rätt till kunskapsinlärning oavsett rådande hemförhållanden samt att kunskapsinlärningen effektiviseras då läxorna verkligen blir gjorda och genomarbetade.  Detta bidrar till att inlärningen säkerställs vilket i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse, säger Richard Andersson (V).

– Enligt Pisa-rapporten som kom för några veckor sedan ökar de socioekonomiska skillnaderna mellan barn i Sverige. Schemalagd läxläsningstid kan vara ett sätt att utjämna skillnaderna, säger Anna Maria A Romlid (V)

– Läxläsningstiden kommer på sikt även bidra till minskad stress, både för elever och föräldrar, då eleverna är klara med dagens skolarbete när de kommer hem efter en intensiv och innehållsrik skoldag. Läxorna slipper i och med detta krocka med eventuella fritidssysselsättningar samt umgänge med familj och kompisar, säger Richard Andersson (V).

För ytterligare kommentarer kontakta:

Richard Andersson (V), 076-782 63 09.

Anna Maria A Romlid (V), 076-569 48 87.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet vill att även ersättare ska ha yttranderätt vid kommunfullmäktigesammanträden

PRESSMEDDELANDE 2010-12-16

I en motion till Hallstahammars kommunfullmäktige vill Vänsterpartiet ge även yttranderätt vid sammanträdarna.

Kommunfullmäktige är en demokratisk arena i Hallstahammar. Tyvärr utestängs det demokratiska samtalet när ersättarna endast har yttranderätt när de tjänstgör som ordinarieledamöter. Fullmäktiges ersättare har stor demokratisk legitimitet då de, i likhet med de ordinarie ledamöterna, är direkt utsedda av folket i allmänna val. Ersättarna borde därför, i likhet med deras kollegor i styrelser och nämnder, ges möjlighet att yttra sig i fullmäktige.

– Vi tror att detta kan vitalisera och demokratisera Hallstahammars fullmäktige, säger Anna Maria A Romlid (V).

För ytterligare kommentarer kontakta:

Anna Maria A Romlid (V), fullmäktigeledamot, 073-833 47 71

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Ny uppdatering: Valda ledamöter till styrelser och nämnder

Under fliken ”Företrädare” hittar ni samtliga förtroendeuppdrag som tilldelades Vänsterpartiet vid kommunfullmäktige den 29/11.

Ett urval av valda ledamöter:

Kommunstyrelsen:  Anna Maria A Romlid: 1:e vice ordförande.

Teknisk nämnden: Annika Elofsson: 1:e vice ordförande.

Bygg och miljönämnden: Ove Andersson: 1:e vice ordförande.

Socialnämnden: Reijo Tarkka: 1:e vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden: Richard Andersson: 1:e vice ordförande.

Kultur och fritidsnämnden: Ulla Norling: 1:e vice ordförande.

Överförmyndarnämnden: Anders Blomkvist: 1:e vice ordförande.

Valnämnden: Bengt Hals: 1:e vice ordförande.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Motion: Förbättrad belysning och städning vid återvinningsstationerna

– Belysningen är otillräcklig vid kommunens återvinningsstationer. Detta innebär att den som vill lämna förpackningar eller tidningar under vinterhalvåret är hänvisad till dagtid för att kunna sortera på riktigt sätt, skriver Reijo Tarkka i en motion till Hallstahammars kommunfullmäktige.

 

Ett resultat av detta är att mycket skräp hamnar vid sidan av vid containrarna. Man kan därför ställa sig frågande om det i mörkret har varit svårt att lägga avfallet rätt.

– Men mörkret bidrar förståss också till att det är lätt att ”glömma” något bredvid containern som borde läggas på annan plats, menar Reijo Tarrka.

Städningen vid återvinningsstationerna bör också förbättras. Ett rent och snyggt Hallstahammar bör vara en del av det trygga (och rena) Hallstahammar.

Reijo Tarkka förslår därför åt kommunfullmäktige att:

– Uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra förbättringar i enlighet med vad som beskrivits i motionen.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Uppdatering: Bilder i galleriet

Nu kan ni klicka er in på bildgalleriet och se bilder från 2010.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Tillsammans kan Hallstahammar bli Sveriges bästa skolkommun

Låt oss göra Hallstahammar till Sveriges bästa skolkommun. Vi skippar snacket gällande måluppfyllelsen i vision 2015 och uppfyller dom istället. Vi siktar högt och sätter Hallstahammars kommun på kartan. Vi ska på sikt uppnå 100 % måluppfyllelse där samtliga av kommunens elever har behörighet till gymnasiet. Låt oss tillsammans skapa de förutsättningar som behövs för att barnen ska få den trygghet och kunskap de har rätt till, från förskola till gymnasium. Läs mer
Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Låt oss göra Hallstahammar till Sveriges bästa skolkommun

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I VLT 2010-11-17

Vi skippar snacket gällande måluppfyllelsen i vision 2015 och uppfyller målen i stället. Vi siktar högt och sätter Hallstahammars kommun på karta. Läs mer
Publicerat i Debattartiklar | Lämna en kommentar

Så är då valet över ….

… och den röda majoriteten fortsätter att bygga framtidens Hallstahammar.

Vänsterpartiet behåller sina fyra mandat i fullmäktige men har fått en stärkt samarbetspartner i socialdemokraterna som gjorde ett rekordval. Vi gratulerar dem, och funderar förstås över hur vi skall kunna få del av framgångarna eftersom vi gör det mesta tillsammans. Politiken i Hallstahammar byggs upp från grunden i de regelbundet återkommande ordförandeträffarna (ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser). Vid träffarna diskuteras vilka frågor som skall föras fram och vilka beslut som skall föreslås till nämnderna och kommunfullmäktige. När det behövs så sker en fördjupad diskussion om politikens utformning mellan (S) och (V)-företrädarna. Som regel kommer vi bra överens, även om det bland tar litet tid att hitta en gemensam ståndpunk.

Vänsterpartiet har nu både några nya och nygamla företrädare i fullmäktige och nämnder och vi är glada över att ha kunnat presentera några yngre personer som vill vara aktiva i politiken.

För att alla skulle få arbeta med de frågor som ligger dem närmast om hjärtat så skulle vi ha behövt litet fler platser – dvs. fler röster från väljarna. Valberedningsarbetet pågår och i november blir det klart vem som skall sköta vad.

I slutet av oktober firar vi det fortsatta samarbetet med (S) genom att delta i deras segerfest.

Vi är inte så många som socialdemokraterna, men vi är minst lika stolta och glada över att kunna medverka i att skapa ” Det goda livet i storstadens närhet”

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Vi tar det första spadtaget för en utbyggnad av Tunbohallen!

Hallen har funnits med i planerna länge nog. Ekonomiska medel för byggnaden har avsatts och nu är det inte mycket som fattas. Den osäkra konstnaden är driften av anläggningen. Men vi tror att det säkert går att finna bra lösningar, kanske tillsammans med föreningslivet.

Ishallen i Hallsta visar att en sådan anläggning är en resurs för orten. Vi tror att Tunbohallen i full storlek blir minst lika bra.

Så vitt vi vet finns ingen politisk oenighet om att hallen ska byggas. Därför bör nu en projektgrupp tillsättas som har till uppgift att realisera drömmen om hallen.

För att stimulera arbetet med Hallen tar vi det första spadtaget.

Första spadtaget

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Solidaritet eller egoism?

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle där vi tar gemensamt ansvar för allas rätt till arbete, för ekonomisk trygghet när vi inte kan arbeta, för lika rätt till vård och omsorg samt för rätten till utbildning och återkommande utbildning/omskolning vid arbetslöshet. Under de senaste knappt fyra åren med alliansregeringen har ett annat samhälle växt fram. Sköt dig själv och ”skit” i andra!

Läs mer

Publicerat i Debattartiklar | Lämna en kommentar